Kydyrbayev

Bantam Kydyrbayev Zhanbolat
Nationality
 Kazakhstan
Age
24 years
Gender
Man
Height
1.68m
AIBA Class
Elite
Stance