Kydyrbayev

Bantam Kydyrbayev Zhanbolat
Nationality
 Kazakhstan
Age
23 years
Gender
Man
Height
1.61m
AIBA Class
Elite
Stance